Kantorentransformatie

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Veel gestelde vragen

In 2014 is er een wetswijziging aangenomen waardoor de vergunning voor transformatie landelijk sneller afgehandeld kan worden. Rotterdam is al een koploper op het gebied van transformatie en het versnellen van procedures. Meer informatie hierover vindt u in onderstaande veel gestelde vragen.

De nieuwe regels leveren aanzienlijke tijdswinst op. Onder het nieuwe regime kan bijna elke wijziging van het gebruik met gebruikmaking van een
reguliere procedure worden vergund. De afhandelingstermijn hiervan bedraagt 8 weken en deze kan eenmaal worden verlengd met 6 weken. Onder de vorige wetgeving bedroeg de doorlooptijd van een uitgebreide procedure minimaal 26 weken (zonder eventuele afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures). Het vaststellen van een projectbestemmingsplan nam zelfs minimaal één jaar in beslag.

Het toepassen van de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’ houdt nog steeds in dat er ontheffing (afwijking) van het bestemmingsplan verleend wordt. De bestemming wordt hierdoor niet gewijzigd. Het ligt uiteraard wel in de rede dat de verleende afwijkingen bij een herziening van het bestemmingsplan (looptijd 10 jaar) meegenomen worden.


 

De termijn van 8 weken gaat pas in op het moment dat een aanvraag als ‘volledig’ beoordeeld wordt. De ontvankelijkheidstoets is dus het startmoment.


 

De tijdswinst wordt vooral gevonden in het feit dat een aantal procedurestappen niet meer genomen hoeft te worden. Zo hoeft het plan niet meer 6 weken ter inzage gelegd te worden, hoeft het niet meer in het vooroverleg gebracht te worden en kan een melding aan de raad ook achterwege blijven. Alles staat of valt echter met het indienen van een goed doortimmerde en complete aanvraag. In het gunstigste geval verleent Rotterdam de vergunning in één dag maar verlangt dan ook inzet van de aanvrager. De afdeling Vergunningen biedt de mogelijkheid om in samenspraak met de gebiedscoördinatoren een traject te doorlopen dat leidt tot een goede aanvraag! Goed vooroverleg betaalt zich dubbel en dwars uit!


 

Nee, ook hiervoor geldt een termijn van 8 weken. Wel dient bij een wijzing naar woningen voldaan te worden aan de eisen uit de Wet milieubeheer (luchtkwaliteit). Het is dus van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium, bij voorkeur in de conceptfase, advies te vragen aan de DCMR. Dit kan ook via de gebiedscoördinatoren van de afdeling Vergunningen in gang worden gezet.