Informatie voor ondernemers in acute financiële nood

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ik zit in financiële nood

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. Er is een uitgebreid pakket aan landelijke en regionale maatregelen. Bekijk het complete overzicht.  Heb je door sluiting of het wegvallen van inkomsten acute financiële problemen? Bekijk dan hieronder het overzicht met belangrijkste maatregelen voor de korte termijn. Zie verderop deze pagina de veelgestelde vragen.

Hulp op de korte termijn

Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) kun je onder meer een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Deze lening wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden en is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers.

Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heb jij moeite om jouw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan Kan je via de Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Maak alleen gebruik van de regeling als je deze echt nodig hebt.

Meer informatie.

 

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt medio juni via RVO opengesteld.

Als je door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is op 20 mei verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.


Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam aanvullende maatregelen getroffen.
Meer informatie.

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro.

Hoe doe ik een aanvraag?
Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Meer informatie.

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door het coronavirus tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus.

Hoe doe ik een aanvraag?
Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Meer informatie: Qredits.nl

Een aantal banken heeft een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Neem contact op met je bank om de mogelijkheden te bespreken.

De Nederlandse Douane biedt maatwerk aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen en bij (het aanvragen van) vergunningen. Daarnaast is uitstel van betaling mogelijk en wordt soepeler omgegaan met het opleggen van boetes. Meer informatie: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket.

Zolang de ambulante handel op onze markten is stilgelegd, ontvangen de betreffende ondernemers geen rekening voor marktgelden en elektra.
Meer informatie.

Als je helemaal geen geld meer hebt, dan kom je misschien in aanmerking voor de regeling broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

  • Je hebt op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan en kunt niet in jouw levensonderhoud voorzien. Je kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
  • Als je een partner hebt: jouw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande € 1.052,32 per maand en voor een echtpaar € 1.503,31 per maand.
  • Je hebt ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via het aanvraagformulier

Wil je broodnood aanvragen? Bel dan 010 – 498 47 77.

Veelgestelde vragen

Ben je door de coronamaatregelen in financiële nood, dan kan je een aanvraag voor de Tozo-regeling doen via het aanvraagformulier. Wij beoordelen de aanvraag binnen 4 weken na aanvraagdatum. Na een positieve beoordeling krijg je binnen enkele dagen de inkomensondersteuning. Lukt het ons niet om de aanvraag binnen 4 weken te beoordelen? Dan ontvang je een voorschot. Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. De uitkering voor levensonderhoud vult jouw inkomen aan tot de voor jou geldende bijstandsnorm. Het is erg druk bij RBZ. We begrijpen dat je snel hulp wilt. We doen ons best de aanvragen zo snel mogelijk te behandelen.

Ga in onderling overleg met verhuurder of hypotheekverstrekker. De overheid heeft geen mogelijkheden om hier in bij te springen. Is het mogelijk een lagere huur af te spreken? De huur te bevriezen voor de periode van de verplichte sluiting? De hypotheeklasten op te schorten? Er zijn in onderling overleg veel mogelijkheden. Je bent wel afhankelijk van de goede wil van de verhuurder of hypotheekverstrekker, maar deze wil misschien best meedenken. Hij is ook niet gebaat bij een failliet horecabedrijf en een leeg bedrijfspand.

Betaal je huur aan de gemeente? 
Als gemeente stellen we ons soepel op naar huurders die in de financiële problemen zijn gekomen door het uitbreken van het coronavirus. Tot 1 juni 2020 stuurt de gemeente Rotterdam in geval van nieuwe vorderingen (vanaf 1 maart 2020) geen aanmaningen en wordt betaling tot die datum opgeschort. De gemeente onderzoekt nog wat daarna moet gebeuren. Daarbij staat maatwerk voorop. Verdere vragen hierover kun je stellen aan de afdeling debiteuren van de gemeente Rotterdam. Neem contact op via telefoonnummer 14010.

Overeenkomsten moeten worden nagekomen, dat is de kern van ons rechtssysteem in een normale situatie. Een beroep op overmacht wordt niet snel aangenomen. De kans op een positief beroep op overmacht is heel klein.

Of er sprake is van overmacht hangt af van het contract dat je hebt opgesteld. Bij commerciële contracten is vaak een zogeheten force majeure-clausule opgenomen. Daarin is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht, en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan worden gedaan op overmacht. Je kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo’n contract opnemen.

Bij een geschil bepaalt de rechter.

Heb je geen force majeure-clausule opgenomen? Dan kijk je naar de mogelijkheden in het toepasselijk recht. Dit kan Nederlands recht zijn, of het recht van het land waar je klant is gevestigd. Het niet kunnen leveren wordt in de wet omschreven als ‘een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’. Dit is beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Kom je je overeenkomst niet na? Dan kun je uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) werkt voor Rotterdam en de meeste gemeenten in de regio. Kijk op de pagina Coronamaatregelen RBZ voor meer informtie. Woon je in de Drechtsteden, dan kan je (digitaal) een uitkering levensonderhoud aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Kijk ook op de pagina voor ZZP’ers voor speciale maatregelen en FAQ’s voor ZZP’ers.

Als je helemaal geen geld meer hebt, dan kom je misschien in aanmerking voor de regeling broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

  • Je hebt op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan en kunt niet in jouw levensonderhoud voorzien. Je kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
  • Als je een partner hebt: jouw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande € 1.052,32 per maand en voor een echtpaar € 1.503,31 per maand.
  • Je hebt ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via het aanvraagformulier

Wil je broodnood aanvragen? Bel dan 010 – 498 47 77.

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet heeft zich eraan committeert dat zij alle garantieruimte verstrekt die nodig is.

Ja, dat kan. Je komt dan niet in aanmerking voor de Tozo-regeling met versoepelde voorwaarden. Je kunt dan de gewone aanvraagprocedure volgen. Jouw aanvraag wordt binnen 13 weken beoordeeld. Als het nodig is, ontvang je een voorschot.  Bel naar 010 – 498 47 77 en geef aan dat je de reguliere aanvraagprocedure wilt volgen.

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Ik ben ZZP'er

Belangrijke informatiepunten

Coronaloket - Kamer van Koophandel

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK Coronaloket tot vrijdag 20 maart van 08:00 tot 20:00 uur is bereikbaar via 0800-2117. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)

Heb je (financiële) problemen, ondanks de financiële coronaregelingen van de Rijksoverheid? Heb je schulden opgebouwd en lukt het je niet deze schulden aan te pakken? Wil je stoppen met jouw onderneming? Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) kan jou ondersteunen en adviseren. Je kan een afspraak met RBZ maken voor een telefonisch spreekuur.

Kijk voor meer informatie op de website van RBZ.

De Ondernemersbalie

De Ondernemersbalie en het Ondernemersplein in Rotterdam zijn tot en met 28 april niet open. Stel via e-mail jouw vraag aan Ondernemersbalie. Bellen kan ook via 14010, let wel op dat we momenteel wegens drukte een langere wachttijd hebben dan normaal.