Wegwijzer coronavirus voor ondernemers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor jouw bedrijf en jouw werknemers. Deze pagina geeft een overzicht van de maatregelen die jouw bedrijf kunnen ondersteunen. We houden je hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook geven we hier antwoord op veelgestelde vragen van ondernemers.

Hulp vanuit de gemeente Rotterdam

 • Alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch en hiervoor hoeft u niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.
 • Zoals het kabinet heeft besloten, heeft ook de gemeente de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%.
 • Opschorten BIZ-belasting: de oplegging van alle BIZ-aanslagen 2020 worden voorlopig opgeschort. Nader bericht volgt wanneer daar duidelijkheid over is.
 • Uitbreiding capaciteit informatievoorziening via Ondernemen010 en het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Zo doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.
 • Via het programma Versnellen innovatie MKB werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.
 • Zolang de ambulante handel op onze markten is stilgelegd, ontvangen de betreffende ondernemers geen rekening voor marktgelden en elektra. Zie aanvullende informatie onder het kopje Vragen voor winkeliers, marktkooplieden en horecaondernemers.
 • Uitstel van betaling voor leges. Dit geldt voor aanvragen van (kortlopende en voorlopige) exploitatievergunningen (voor eet- en drinkgelegenheden, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en escort), Drank- en Horecawetvergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Overige vergunningen die kunnen worden aangevraagd bij Team Vergunningen van Directie Veiligheid komen hiervoor niet in aanmerking (denk oa aan terrasvlonder, kraskaarten, ontheffingen, vergunning coffeeshops, wijziging beheerder/leidinggevende). Uitstel aanvragen kan via Mijn Loket (geef aan dat je per factuur te wil betalen). De facturen worden vervolgens niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020 geïnd of totdat de gemeente anders besluit. 

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Om te voorkomen dat veel mensen hun baan kwijtraken door het coronavirus is de NOW in het leven geroepen. Met deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die is ingetrokken.

Werkgevers kunnen met de NOW-regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte van het bedrag hangt af van jouw omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Doel is dat werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst kunnen houden en door kunnen betalen. Ook oproepkrachten en payrollers vallen binnen de NOW. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.
Zie ook de veelgestelde vragen over de NOW.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) kun je onder meer een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Deze lening wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden en is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers.

Zie ook de veelgestelde vragen over de TOZO.

TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro

De TOGS is er voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.
Zie ook de veelgestelde vragen over de TOGS.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Meer informatie.

Belastingen: betalingsuitstel en lagere rente

Als je door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Meer informatie

Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam aanvullende maatregelen getroffen. Kijk daarvoor op deze pagina onder het kopje Uitstel betaling belastingen.

GO: staatsgarantie op (middelgrote) leningen

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro.

Hoe doe ik een aanvraag?

Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Meer informatie

Qredits: rentekorting op microkredieten

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers. Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door het coronavirus tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus.

Hoe doe ik een aanvraag?

Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Meer informatie: Qredits.nl
 

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de maatregelen rondom het coronavirus mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

BL: financiering voor land- en tuinbouw

Er komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Hoe doe ik een aanvraag?

De regeling is nog niet ingegaan. Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren. Dan worden ook de voorwaarden bekendgemaakt.

Meer informatie

Toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven (tijdelijk) in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten, zoals Rotterdam, heeft zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in gesprek over regelingen. Aanvullende informatie over het coronavirus en de cultuursector is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

 

SET COVID19: subsidie voor digitale zorgtoepassingen

Let op: deze regeling is door de grote hoeveelheid aanvragen tijdelijk gesloten!

Om digitale zorg op afstand te faciliteren wordt de SET-regeling tijdelijk uitgebreid. Zorgaanbieders kunnen met deze regeling subsidie krijgen om digitale toepassingen aan te schaffen. De uitbreiding is nodig omdat de thuiszorg onder druk staat door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voorbeelden van die toepassingen zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.
Het subsidiebedrag is een vast bedrag van 50.000 euro, waarvan je maximaal 50% mag inzetten voor aanschaf-, lease- en licentiekosten van deze toepassingen. Met dit bedrag kun je ook externen inhuren die helpen bij de implementatie. Er is geen eigen bijdrage vereist. RVO.nl voert de regeling uit. Meer informatie over de voorwaarden vind je hier.

Aanvragen SET COVID19

Aanvragen gaat via mijn.rvo.nl. Daar staan de benodigde formulieren voor een aanvraag, inclusief een format voor het stappenplan. Samenwerkingsverklaringen zijn niet nodig, de beoordelingscriteria zijn versoepeld. De criteria van de reguliere SET zijn niet van toepassing voor deze subsidie. Binnen 5 werkdagen wordt je aanvraag beoordeeld. Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

Aanbieden hulpmiddelen

Bedrijven die medische hulpmiddelen zoals mondkapjes willen aanbieden kunnen zich aanmelden bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via middelencorona@nfu.nl.

Banken: uitstel op aflossen leningen

Een aantal banken heeft een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. 'Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders', aldus de NVB. 'Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.'

Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen wettelijke kaders

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook zijn afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.
De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. 'De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.'

Douane: coulanter met boetes, mogelijkheid tot betalingsuitstel

Door het coronavirus kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Nederlandse Douane ondersteunt ondernemers die in de problemen komen, met een pakket aan maatregelen.

Zo biedt de Nederlandse Douane onder andere maatwerk aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen en bij (het aanvragen van) vergunningen. Daarnaast is uitstel van betaling mogelijk en wordt soepeler omgegaan met het opleggen van boetes.
Uitgebreide informatie over de maatregelen vind je op de website van de Nederlandse Douane: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket.

EU: 37 miljard euro noodsteun

Een kleine selectie van maatregelen: de Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.

Ik ben ZZP’er

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Ik heb personeel

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Mijn bedrijf is gesloten

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Ik zit in financiële nood

Bekijk hier de informatie en maatregelen die voor jouw situatie van belang zijn.

Lees verder

Covid-19 information in your own language

If you want to read this information in your own language click on the button 'Vertalen' on top of this page.

Important information in English

Laatste updates over de maatregelen

Ondernemers in Rotterdam krijgen uitstel van betaling voor bepaalde leges. De regeling geldt onder andere voor horeca.

Uitstel van betaling voor de leges geldt voor aanvragen van (kortlopende en voorlopige) exploitatievergunningen (voor eet- en drinkgelegenheden, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en escort), Drank- en Horecawetvergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Overige vergunningen die kunnen worden aangevraagd bij Team Vergunningen van Directie Veiligheid komen hiervoor niet in aanmerking (denk oa aan terrasvlonder, kraskaarten, ontheffingen, vergunning coffeeshops, wijziging beheerder/leidinggevende).

Als ondernemers gebruik willen maken van deze uitstelregeling kunnen zij via Mijn Loket aangeven per factuur te willen betalen. De facturen worden vervolgens niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020 geïnd of totdat de gemeente anders besluit. 

Het kabinet heeft op 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat hierbij weer om miljarden volgens de rijksoverheid. De uitbreiding bevat onder meer:

 • Extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)
 • Specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups
 • Verlaging van de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)
 • Herverzekering leverancierskrediet tot een bedrag van twaalf miljard euro
 • Meer bedrijven een eenmalige gift (TOGS) als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen

Aanvulling TOGS
Door de aanvulling hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Het aanvragen hiervan en de volledige lijst met codes bekijken, kan via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS.

Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling.
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft vandaag besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro).
Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget
Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.

Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups
Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.
 

Zorgverzekeraars Nederland wil met deze financiële compensatie garanderen dat er voldoende zorg blijft voor mensen die dat nodig hebben. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestingskosten.

Het gaat om zorgaanbieders die niet direct te maken hebben met de zorg aan coronapatiënten. De regeling geldt voor mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

De regeling gaat per 1 mei in, en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar en duurt tot zolang de coronamaatregelen van de overheid van kracht zijn. Zorgaanbieders die acuut in financiële nood komen, kunnen nu alvast een vooruitbetaling aanvragen.

Meer informatie.

De loketten voor de NOW regeling zijn op 6 april geopend, en je kunt nu via het UWV een aanvraag doen. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.  Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een flinke tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Vanaf 3 april kun je de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. De Tozo-regeling vervangt de eerdere versnelde aanvraagprocedure van RBZ.

Heb jij tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via het aanvraagformulier op de pagina van RBZ? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling. Als blijkt dat de ingediende aanvraag niet compleet is, krijg je hierover bericht.

De uitstelaanvraag van belastingen wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden.

Alle hulp op een rij
Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Handige links

De Ondernemersbalie

De Ondernemersbalie en het Ondernemersplein in Rotterdam zijn tot en met 28 april niet open. Stel via e-mail jouw vraag aan Ondernemersbalie. Bellen kan ook via 14010, let wel op dat we momenteel wegens drukte een langere wachttijd hebben dan normaal.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)

Vanaf 3 april kun je de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. De regeling word binnen de gemeente Rotterdam uitgevoerd door de afdeling Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). RBZ voert de regeling uit voor Rotterdam en 27 regiogemeenten.

Bellen met Regionaal Bureau Zelfstandigen

Telefoonnummer: 010 - 498 47 77 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Daarbuiten wordt u automatisch doorverbonden met 14 010, binnen de openingstijden van 14 010 maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur, zaterdag en zondag: van 9.00 tot 17.00 uur, zondag 12 april (eerste paasdag) en maandag 13 april (tweede paasdag) gesloten).

Coronaloket - Kamer van Koophandel

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK Coronaloket tot vrijdag 20 maart van 08:00 tot 20:00 uur is bereikbaar via 0800-2117. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

Oproep aan alle ondernemers in Rotterdam

Het kabinet verplicht alle winkels, bouwmarkten en andere bedrijven waar grote aantallen klanten gelijktijdig naar binnen kunnen om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Hierbij doen we een beroep op de ondernemers om in het belang van de volksgezondheid het aantal mensen in hun bedrijfspand te reguleren. Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen.

Meer informatie

Op het digitale Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel kun je alle landelijke informatie vinden die je helpt bij het voorbereiden op de risico's van het Cororavirus. Lees op Rotterdam.nl de actuele informatie met maatregelen die vanuit de gemeente worden genomen.