Hulp voor zzp'ers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Met ingang van 16 maart gelden er aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Veel zzp’ers komen door deze maatregelen in acute financiële problemen. Op deze pagina vind je de belangrijkste maatregelen en voorzieningen voor zzp’ers en veelgestelde vragen.

 

Klik hier voor alle voorzieningen en aanvullende informatie.

Wat zijn de belangrijkste voorzieningen voor zzp’ers?

Tozo: tijdelijke inkomensondersteuning en lening voor bedrijfskapitaal

De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) bestaat uit 2 delen:
 

-           Een tijdelijke inkomensondersteuning die het (gezins-)inkomen van ondernemers aanvult tot de bijstandsnorm die voor hen geldt.

-           Een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157) voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de   
coronacrisis. Dit bedrag moet je terugbetalen. Het rentepercentage is 2%. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

 

De Tozo 1 is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind september. De verlengde regeling heet Tozo 2. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf nu ingediend worden via de website www.rotterdam.nl/rbzcorona. Ondernemers die een uitkering levensonderhoud vanuit Tozo 1 krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, kunnen vanaf nu ook een vervolgaanvraag voor Tozo 2 doen.

 

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: Tozo 2 bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum (bijstandsnorm) aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.


Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van uitstel van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.
 

Nieuw steun- en herstelpakket: Tozo 3

Op 28 augustus 2020 kondigde het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket aan per 1 oktober 2020. Onderdeel hiervan is verlenging van de Tozo-regeling vanaf 1 oktober 2020: Tozo 3. De regeling Tozo 2 loopt door tot 1 oktober. Je kon tot en met 30 september Tozo 2 aanvragen.

 

Je kan Tozo 3 aanvragen via de website van RBZ .

Je kan Tozo 3 met terugwerkende kracht aanvragen. Ondernemers die eerder bij gemeente Rotterdam Tozo 2 aanvroegen, ontvangen een brief zodra het aanvraagformulier beschikbaar is.
 

Update 21 januari 2021:
Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van gemeente Rotterdam.

Zie ook:

Veelgestelde vragen Tozo

Veelgestelde vragen Tozo op de website van de Rijksoverheid

Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heb jij moeite om jouw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kan je via de Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Maak alleen gebruik van de regeling als je deze echt nodig hebt.

Verlenging TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat na 1 oktober 2020 door. Binnenkort kun je de TVL aanvragen voor de volgende periode van 1 oktober-31 december 2020.

Je kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet je een nieuwe aanvraag doen. De belangrijkste verschillen met de huidige TVL:

  • Jouw vaste lasten moeten minimaal € 3.000 zijn in 3 maanden (nu: € 4.000 in 4 maanden).
  • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000 (nu: maximaal € 50.000).
  • Vanaf de tweede periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

3 nieuwe periodes

1 oktober tot en met 31 december 2020
1 januari tot en met 31 maart 2021
1 april tot en met 30 juni 2021

Lees hier meer over TVL.

Update 21 januari 2021:
Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard euro gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.
 

De looptijd van een krediet is verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB is laagdrempeliger via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose.

Lees hier meer.

Als je door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Meer informatie.


Daarnaast krijgen alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch en hier hoef je niets voor te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet. Dat geldt ook voor zzp'ers die vanuit huis werken.

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Voor ondernemers en zzp’ers die nog niet in staat zijn om op dit moment al belastingen te betalen biedt de gemeente maatwerk
en gepaste betalingsregelingen. Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.


Heb je een aanslag lokale belastingen van SVHW ontvangen en kom je door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW je de mogelijkheid om jouw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageer in ieder geval voor de vervaldatum van jouw aanslag. Zie daarvoor meer informatie onder het kopje Uitstel betaling belastingen in de Coronawegwijzer.

Er zijn verschillende tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen gelden tot 1 oktober 2020. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen. Het belastinguitstel zelf loopt uiterlijk 31 december 2021 af. Voor het terugbetalen van de belastingschuld geldt vanaf 1 januari 2021 een betalingsregeling van 24 maanden. Andere belastingmaatregelen lopen door tot eind 2020. Bijvoorbeeld omdat mensen nog steeds zoveel mogelijk thuis werken. Lees hier verder.

 

Update 21 januari 2021:
Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. 

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers. Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door het coronavirus, tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De
rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus.

Hoe doe ik een aanvraag?
Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.
Meer informatie: Qredits.nl

Heb je op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan? En kan je bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat jouw aanvraag voor broodnood beoordeeld kan worden, moet je een Tozo 2-aanvraag indienen. Bel daarna naar 14 010 en geef aan dat je broodnood wilt aanvragen.
Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met jouw eigen gemeente.


 

 

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Naar verwachting kost deze regeling tussen de 55 en 70 miljoen euro per kwartaal. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Hier is in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar.

Bekijk ook

Alle hulp op een rij
Veelgestelde vragen Tozo
Ik heb financiële nood

Wil je meer weten of heb je vragen over Tozo?

Neem de veelgestelde vragen door op de webpagina van RBZ. Je kunt ook bellen via 14 010. Heb je een Tozo-aanvraag via DigiD ingediend? Dan kreeg je na indienen van het Tozo-aanvraagformulier een melding in de Mijn Loket-omgeving dat jouw aanvraag ontvangen is. Als jij jouw e-mailadres hebt ingevuld, ontving je ook per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierna doen wij een beroep op jouw geduld voor verdere afhandeling. Houd er rekening mee dat het druk is bij de afhandeling van Tozo. Wij doen onze uiterste best om je zo snel mogelijk te helpen.

Openingstijden 14 010:

maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag: van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie

Op het digitale Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel kun je alle landelijke informatie vinden die je helpt bij het voorbereiden op de risico's van het Cororavirus. Lees op Rotterdam.nl de actuele informatie met maatregelen die vanuit de gemeente worden genomen.