Tozo 3: veranderingen per 1 oktober

29 september 2020

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.

Tot 1 oktober 2020 kun je aan aanvraag indienen voor Tozo 2. Na 1 oktober kun je Tozo 3 aanvragen bij de gemeente. De Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Je moet bij de aanvraag voor Tozo 3 aan te geven of jouw situatie sinds de vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook mag het vermogen niet hoger zijn dan de toegestane grens van € 46.520.

Uitkering tot 1 juli 2021

De uitkering levensonderhoud kan als je aan de voorwaarden voldoet worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Je kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden je een uitkering wilt aanvragen.

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. 

Aanvragen met terugwerkende kracht

Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden.

Verklaring bij de aanvraag en controle achteraf

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf jouw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over jou en je partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of je de juiste uitkering hebt ontvangen.

Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door

Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 3 geef je een inschatting van de inkomsten (en die van je partner) voor de aankomende maanden (maximaal 9 maanden). Het is voorstelbaar dat je jouw inkomsten voor die maanden nog niet goed kan inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is, dan moet je de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (dat ben je verplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet je doorgeven aan de gemeente.

Toets op beschikbare geldmiddelen

Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Deze toets komt in aanvulling op de toetsen die in de Tozo 2 bestaan. De toets op beschikbare geldmiddelen is zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf te liquideren. Dit zou namelijk ten koste gaan van de levensvatbaarheid van de onderneming. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking komen voor de Tozo 3.

De beschikbare geldmiddelen worden meegeteld van:

  • Jezelf;
  • Jouw partner;
  • Inwonende kinderen jonger dan 18 jaar;
  • die van jou bedrijf als je een eenmanszaak heeft.

De beschikbare geldmiddelen van het inwonende, minderjarige, kind tellen mee als het op het woonadres van de ondernemer is ingeschreven in de BRP.

De Tozo is een bijstandsuitkering, bedoeld voor het levensonderhoud van het hele gezin. Daarmee is het logisch en conform de Participatiewet, en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 – dat rekening wordt gehouden met het vermogen van het gehele gezin. Dit betekent dat niet alleen wordt gekeken naar uw vermogen, maar ook naar het vermogen van je partner en van je minderjarige, inwonende kinderen.

Lees op de website van de Rijksoverheid welke geldmiddelen meegerekend kunnen worden bij de vermogenstoets.

Achtergrond wijzigingen Tozo 3

De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is een bijstandsregeling, waarbij in beginsel bijstand is beperkt tot personen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Daarom ligt het voor de hand om bij het bepalen van het recht op Tozo naast het inkomen ook de beschikbare geldmiddelen te betrekken. Bij de invoering van Tozo 1 en 2 is om uitvoeringstechnische redenen de keuze gemaakt om het vermogen van de zelfstandige buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van het recht op Tozo. Nu het beroep op de Tozo aanzienlijk is afgenomen, behoort invoering van een dergelijke toets inmiddels wel tot de voor gemeenten uitvoerbare mogelijkheden. Daardoor wordt de inzet van de Tozo 3 gerichter en zal er minder oneigenlijk gebruik zijn. Daarnaast wordt een stap gezet naar toepassing van het reguliere bijstandsregime voor zelfstandig ondernemers, het Bbz.

Lees meer over de maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers op de site van de Rijksoverheid.